tror hoppas älskar logo för församlingsvalet 2022

Församlingsvalet 2022

Församlingsval förrättas vart fjärde år. I november utser 367 församlingar sammanlagt närmare 8 000 nya förtroendevalda.

Församlingsvalet är framför allt ett lokalt val. Bland församlingens medlemmar väljs de personer som styr församlingens verksamhet de närmaste fyra åren. Genom valet kan du kan själv påverka framtiden i din församling.

Vad fattar församlingarnas förtroendevalda beslut om?

Rösta sådan som du är – du är betrodd, önskad och älskad

Målet är att varje församling ska få förtroendevalda i alla åldrar, i olika livssituationer, från olika områden. Att rösta är ett bra sätt att påverka den egna församlingens angelägenheter. Vi är alla välkomna till kyrkan och välkomna att rösta.

Bekanta dig med valets teman

Viktiga datum

Förhandsröstning ordnas 8–12.11.2022

Det går att förhandsrösta vid vilket förhandsröstningsställe som helst i Finland. Kom ihåg att ta med identitetsbevis!

Valdagen är 20.11.2022

På valdagen kan du endast rösta i vallokalen i din hemförsamling. Röstningen pågår kl. 11–20.

Rösta i församlingsvalet – det är viktigt

Vilka beslut fattas i församlingen de närmaste fyra åren? Du som är minst 16 år kan själv påverka dem genom att gå och rösta.

I församlingsvalet får alla medlemmar i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland som senast på valdagen 20.11.2022 fyller 16 år rösta. För att rösta krävs inte att du deltagit i konfirmandundervisningen eller blivit konfirmerad. Medlemskap är enda kriteriet. Du har rösträtt i den församling där du var registrerad som medlem 15.8.2022.

Hurdan är din kyrka? Påverka genom att rösta.

Kungörelse om kandidatuppställningen

I Kyrkslätts svenska församling förrättas församlingsval enligt 23 kap. 9 § 2 mom. i kyrkolagen (KL) 20.11.2022, för att för den fyraårsperiod som inleds i början av 2023 välja 10 medlemmar till gemensamma kyrkofullmäktige och 12 medlemmar till församlingens församlingsråd.

Valbar till de ovan nämnda förtroendeuppdragen är enligt 23 kap. 2 § och 3 § i kyrkolagen en kandidat som

 

  1. senast 15.9.2022 har registrerats som närvarande medlem i församlingen
  2. är konfirmerad senast 15.9.2022 och fyller 18 år senast 20.11.2022
  3. är känd för sin kristna övertygelse
  4. inte är omyndig
  5. har gett ett skriftligt samtycke till att kandidera
  6. inte är anställd som tjänsteinnehavare eller arbetstagare i arbetsavtalsförhållande i församlingen (den kyrkliga samfälligheten eller en av församlingarna i samfälligheten)

 

En valmansförenings stiftelseurkund för valet inklusive bilagor ska senast 15.9.2022 klockan 16.00 lämnas till pastorskansliet, som håller öppet må-to kl. 9-15 samt 15.9.2022 klockan 9.00–16.00.

Adressen är Kyrkstallsvägen 2, 02400 Kyrkslätt.

Valmansföreningens stiftelseurkunder med bilagor finns tillgängliga på pastorskansliet och på webbplatsen info.församlingsvalet.fi.

Kyrkslätt 8.8.2022

För valnämnden i Kyrkslätts svenska församling

Ordförande Anita Aaltonen

Församlingsvalets valdag söndag 20.11.2022

Kungörelse om förteckningen över röstberättigade

I Kyrkslätts svenska församling förrättas församlingsval 20.11.2022. Vid valet väljs medlemmar i gemensamma kyrkofullmäktige och församlingsrådet.

Förteckningen över röstberättigade är framlagd till påseende under övervakning för församlingens medlemmar fredag 2.9.2022 klockan 10–14 och måndag 5.9.2022 klockan 15–19 på pastorskansliet, adress Kyrkstallsvägen 2, 02400 Kyrkslätt.

I förteckningen över röstberättigade har alla medlemmar som senast 20.11.2022 fyller 16 år och som 15.8.2022 registrerats som närvarande medlemmar i församlingen antecknats som röstberättigade.

Den som anser att han eller hon obehörigen utelämnats ur förteckningen över röstberättigade eller att en anteckning om honom eller henne i förteckningen är oriktig får begära omprövning.

Begäran om omprövning ska framställas skriftligt och senast 7.9.2022 före kl. 16.00 lämnas in till pastorskansliet adress Kyrkstallsvägen 2, 02400 Kyrkslätt.

Valnämnden behandlar omprövningsbegäranden på sitt möte 3.10.2022.

Kyrkslätt 31.8.2022

För valnämnden i Kyrkslätts svenska församling

Ordförande Anita Aaltonen