Hyppää sisältöön

Kyrklig verksamhet under virusepidemi

Församlingarna i Kyrkslätt fungera även under coronavirus tiden. I Kyrkslätts församlingars verksamhet har det skett ändringar. Med åtgärderna vill vi skydda dem som hör till en riskgrupp och undvika att sprida på viruset. Ändringarna träder i kraft omedelbart. Den samlande verksamheten är endera begränsad eller inhiberad, gudstjänster och kyrkliga förrättningar (dop, vigslar och jordfästningar) ordnas under tiden.

Innehållsförteckning:

 1. Gudstjänster
 2. Diakoni
 3. Diskussionsmöjligheter
 4. Dop 
 5. Begravningar
 6. Vigsel
 7. Enskild nattvard
 8. Bokning av kyrkliga förrättningar och kontaktuppgifter
 9. Det andliga livet och stödet på webben
 10. Familjerådgivning
 11. Trygg i våra utrymmen
 12. Informering av ändringar

FÖRSAMLINGENS VERKSAMHET UNDER CORONAVIRUSEPIDEMIN 

1.Gudstjänsterna öppnas för församlingsborna

Från och med början av juni kan församlingsborna igen delta i gudstjänster i Kyrkslätts kyrkor.

Kyrkorummen är av olika storlek. Det rekommenderade personantalet varierar från kyrka till kyrka, eftersom säkra avstånd har räknats ut för varje lokal. Tillåtet personantal vid gudstjänster och kyrkliga förrättningar under undantagstillståndet:

 • Sankt Mikaels kyrka i Kyrkslätt                                        105 personer
 • Sankt Matteus kyrka i Masaby                                        30 personer
 • Veikkola församlingshem                                                 36 personer
 • Haapajärvi kyrka                                                                   60 personer
 • Haapajärvi begravningskapell                                         40 personer

Personer som bor i samma hushåll kan sitta bredvid varandra i kyrkan. Säkert avstånd ska hållas till andra kyrkobesökare. Församlingsmästarna anvisar sittplatserna.

Högmässor och gudstjänster

Vid högmässor, det vill säga nattvardsgudstjänster, firas nattvard så att säkerhets- och hygienföreskrifter följs. Kyrkobesökarna kommer till högmässan och nattvarden på eget ansvar och följer för egen del givna instruktioner samt håller säkert avstånd till andra. Den präst som förrättar högmässan ger dem som går till nattvarden närmare instruktioner under högmässans gång.

Vid gudstjänsterna har vi dragit ner på mängden unison sång, och gudstjänsterna är kortare än normalt. Om det är möjligt hålls kyrkornas dörrar öppna under gudstjänsterna.

Gudstjänsterna sänds över internet några gånger i månaden under sommaren. Dessa gudstjänster kan man följa på Kyrkslätts svenska församlings Facebook-sida även om man inte registrerat sig som Facebook-användare.

Kollekten uppbärs exempelvis i slutet av högmässan i separata kärl vid kyrkans dörrar. Kollekthåvar går inte runt i kyrkan.

Du är välkommen till församlingens verksamhet och lokaler endast om du är symptomfri. På så sätt försöker vi hindra viruset från att spridas.

Dessa instruktioner gäller tills vidare.

2. Diakonin under epidemin

Behöver du mat hjälp eller annan stöd? Kontakta församlingens diakoni. Vi betjänar via tidsbeställning i Kyrkslätts centrum, Gesterby, Masaby och Veikkola. 

Kontakta diakonins journummer, tel. 050 383 9371. Lämna meddelande med dina kontaktuppgifter, så kontaktar vi dig och kommer överrens om en lämplig tid. 

3. Diskussionsmöjligheter

Församlingens anställda är tillgängliga för diskussioner. Det är viktigt att ingen lämnas ensam med sina frågor. Församlingens anställda nås via telefon, e-post och sociala medier. 

Kyrkans samtalstjänst hjälper dig om du behöver dela dina bekymmer med någon.

4. Dop

 • Församlingarna i Kyrkslätt rekommenderar att dop hålls i kyrkor. Tack vare det större utrymmet i kyrkan är det lättare att förverkliga anvisningar om avstånd mellan anhöriga. I kyrkans utrymmen är också de under coronavirusepidemin förhöjda kraven på hygien enklare att förverkliga. 
 • Dopet kan också ordnas hemma, men samma principer om att samlas gäller för dop i hem. Högst 10 personer får delta i dopförrättningen (antalet inkluderar inte prästen, kantoren eller församlingsmästaren). 
 • Barnet måste vara registrerat i Befolkningsregistersystemet inom tre månader. Själva dopet kan skjutas upp och dopet kan då förrättas vid en senare tidpunkt som är lämplig för familjen. 
 • Betydelsen och innehållet i dopet är densamma även om barnet döps lite senare. 
 • Dopet kan spelas in eller strömmas, vilket betyder att flera personer kan följa med och delta även om de inte befinner sig fysiskt på samma plats. De personer som deltar online kan aktivt ta del i tillfället genom att tända ljus och delta i bön. Om olika sätt att delta och i andra frågor kan du fråga mera av den förrättande prästen. 
 • Församlingen arrangerar inte foto- eller videotjänster eller personal för att fotografera. Anhöriga kan fotografera/filma med egen utrustning eller köpa tjänster från företag i branschen.  
 • Det är viktigt att säkerheten för både församlingsborna och anställda beaktas vid förrättningen.   

 5. Begravningar

 • Begravningstjänster inkluderar välsignelser och begravningar. Jordfästningen är en kyrklig förrättning. I Kyrkslätt ordnas begravningar antingen i Haapajärvi kapell, i St. Mikaels kyrka i Kyrkslätt eller på kyrkogården (kistbegravning). Välsignelse av kista förrättas på begravningsplatsen i kyrkan eller i ett begravningskapell. Högsta antalet närvarande anhöriga är 10 personer. (Antalet inkluderar inte präst, kantor eller vaktmästare.)
 • Vid välsignelse av kista i kyrka eller i kapell då kistan förs till krematoriet för kremering gäller att antalet närvarande anhöriga är högst 10 personer. (Antalet inkluderar inte präst, kantor eller vaktmästare.)
 • Medan undantagstillståndet gäller, kan den avlidna kremeras före välsignelsen. Välsignelsen av askan kan ordnas senare. De anhöriga kan bestämma ifall minnesstunden ordnas i samband med välsignelsen eller vid en annan tidpunkt.
 • En minnesstund är ett tillfälle som ordnas av anhöriga och kan hållas samma dag som begravningen, med högst 10 personer närvarande.
 • Församlingarnas utrymmen (församlingshemmet i centrum, Masala och Veikkola) kan inte reserveras för minnesstunder i nuvarande situation.
 • Både begravningen och minnesstunden kan spelas in eller strömmas, vilket betyder att flera personer har möjlighet att följa med. Under en strömmad minnesstund kan personer som deltar online vara närvarande genom att tända ett ljus där de är och genom att delta i bönen. Även blommor kan läggas ner för dem som inte är fysiskt närvarande. Det finns många andra sätt att delta i sorg. Angående dessa och andra frågor kan du kontakta den förrättande prästen.
 • Församlingen arrangerar inte foto- eller videotjänster eller personal för att fotografera. Anhöriga kan fota/filma med egen utrustning eller köpa tjänster från företag i branschen.
 • Om den avlidnas närmaste anhöriga är flera än tio, kan deltagarna i förrättningen överskrida det maximala antalet med några, vid särskilt tyngande skäl.
 • Det rekommenderas att minnesstunden hålls efter att kistan har gravlagts eller kremerats när undantagstillståndet har upphört. I samband med minnesstunden kan man hålla urnebisättning eller bönestund vid graven.
 • Välsignelser eller kistbegravningar kan inte flyttas. Församlingarnas antal tillgängliga kylrum är begränsat.

Finlands evangelisk-lutherska kyrkans motiveringar för kyrkliga förrättningar under undantagstillståndet:

Jordfästning: Biskopens förordning den 16.3.2020, förklarade att kyrkliga förrättningar ordnas med undantagsarrangemang. Regeringens riktlinjer och AVI-bestämmelser gäller alla offentliga evenemang med mer än 10 personer inom- och utomhus. Begravningar som ordnas inne i kyrkan och utanför kyrkorummet ska följa samma formulär. Kyrkan åtar sig, tillsammans med andra aktörer, förebyggande åtgärder för att trygga människors hälsa. Av den anledningen undviker vi tillställningar med flera än 10 personer. Anledningen till detta är den allvarliga infektionssjukdomssituationen och begränsande av spridningen av coronavirus, vilket kan vara farligt särskilt för äldre personer och personer som tillhör riskgrupper.

Om det av någon orsak är flera än tio personer närvarande vid en förrättning, bör alla åtgärder göras för att smittorisken minimeras. Detta innebär till exempel att deltagarna håller tillräckligt långt fysiskt avstånd mellan varandra i begravningskapellet eller vid graven. Personer med också lindriga luftvägssymptom avråds naturligtvis från att delta i jordfästningar.

Familjer och anhöriga måste komma överens om vem som kan vara närvarande. Till kvoten på tio personer inkluderas inte präst, kantor och församlingsmästare. Det finns inget behov av att inkludera kantor, församlingsmästare och präst. Däremot ingår till exempel fotograf, utomstående bärare (brandkår osv.) och andra musiker i kvoten.

7. Enskild nattvard

Anvisningar för att ge enskild nattvard har getts och är i kraft under coronavirusepidemin. Om någon ligger för döden eller på ett annat sätt befinner sig i en nödsituation och vill ha en nattvardsgång, ska nattvard, på begäran, ordnas av församlingen. Dessa situationer måste bedömas från fall till fall och den särskilda försiktighet som olika boendeformer och vårdinrättningar föreskrivit i särskilda anvisningar ska tas i beaktande. I andra än i detta slag av yttersta nödfall, behöver det finnas tunga grunder för enskild nattvard. 

I dessa situationer, kontakta under vardagar pastorskansliet.

9. Det andliga livet och stödet på webben:

Om du är sjuk, i karantän eller på annat sätt undviker stora folkmassor, hitta du andakter, tröst och annat andligt material på kyrkans webbplats

 8. Bokning av kyrkliga förrättningar och kontaktuppgifter

Kyrkoherdeämbetena och gravtjänsterna betjänar nu under coronavirusepidemin endast per telefon eller epost måndag - torsdag kl 9-15.

Via kyrkoherdeämbetena bokas kyrkliga förrättningar (bröllop, dop och jordfästningar). Ni kan också ta kontakt och fråga om ämbetsbetyg och hindersprövningar. Kyrkoherdeämbetets kontaktuppgifter är telef.nr 040 350 8213 och epost är kyrkslatts.svenska.forsamling@evl.fi.

Kyrkslätts kyrkliga samfällighets gravkontor  betjänar vid ärenden som gäller gravplatser och urnebisättningar. Gravkontorets kontaktuppgifter är telef.nr 040 585 5688 eller kirjaamo.kirkkonummi@evl.fi .

Blå himmel med gula blommor.

10. Familjerådgivning 

Vi erbjuder samtalshjälp och tidsbeställning via numret 0400 889 315

måndagar kl. 13-14 och torsdagar kl. 10-11

Du kan diskutera om din parrelation, familj och människorelationer med familjerådgivaren. Du kan lämna dina kontaktuppgifter på svararen och då kontaktar en familjerådgivare dig.

Vid nuläget träffar vi kunder i förstahand via videoförbindelse och telefon.

Diskussionstider som erbjuds av familjerådgivning är vanligtvis mellan kl. 8-16.

11. Trygg i våra utrymmen 

I församlingarnas lokaler följer vi de riktlinjer angående noggrann hygien som getts. Städning i kyrkor och verksamhetsutrymmen har intensifierats under coronavirusepidemin.  

Det är av yttersta vikt att hålla ett avstånd på en meter från varandra. 

Med god handtvätt och hygien kan många infektionssjukdomar (influensa, magsjukdomar etc.) förebyggas. I församlingarnas utrymmen finns det handdesinfektions medel, som bör användas när man kommer in i och lämnar utrymmen. God hand- och hosthygien spelar en viktig roll för att minska risken för infektion. Om du är sjuk, ber vi dig att avstå från att komma till våra utrymmen. 

Det är bra att undvika handskakning när infektionssjukdomar är i rörelse. En vänlig hälsning behöver inte beröring. 

Vårt mål är att göra våra utrymmen säkra för alla. 

12. Informering av ändringar

Vi informerar på hemsidan så snabbt som möjligt om det sker ändringar. Även i den sociala median, Kirkkonummen Sanomat och enligt behov rakt till deltagarna.

Situationen i Finland och i Kyrkslätt kan ändra, vilket kan innebära att anvisningarna kan ändra snabbt. Församlingarna i Kyrkslätt följer upp situationen noggrant och informerrar om ändringar.