Till nyhetslistan

Information om Kyrkslätts kyrkliga samfällighets gemensamma kyrkofullmäktiges möte den 7 maj 2024 

KYRKSLÄTTS KYRLIGA SAMFÄLIGHETS GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE GODKÄNDE BOKSLUTET FÖR 2023 OCH BUDGETRAMEN FÖR 2025 

Kyrkslätts kyrkliga samfällighets gemensamma kyrkofullmäktige sammanträdde den 7 maj I Veikkola församlingshem. 

Fullmäktige godkände bokslutet för 2023 och beviljade ansvarsfrihet till de räkenskapsansvariga. Kyrkslätts kyrkliga samfällighets bokslut för 2023 var exceptionellt positivt. Det blev ett överskott på 3,7 miljoner. euro. Å ena sidan beror överskottet på den mycket väl genomförda kyrkoskattinsamlingen som år 2023 steg till 8,3 miljoner euro, å andra sidan från de beräknade posterna av Kiinteistö Oy Kirsikka, som delvis ägs av samfälligheten. Ett bra resultat stärker inte bara finansieringen av framtida storskaliga fastighetsreparationer utan stödjer även stabiliteten i driftsbudgetarna för de närmaste åren. 

Kyrkofullmäktige godkände även budgetramen för år 2025 som underlag för budgetarbetet och beslutade att kyrkoskattesatsen ska ligga kvar på 1,25 procent. 

Det goda resultatet från föregående år bekräftar bland annat i budgetramen att de ökade personalkostnaderna har kunnat läggas till utgifterna fullt ut och budgetramens driftskostnader kommer att öka med cirka 350 000 euro. Ramen inkluderar ett anslag för projektet "Ungdomar i riskzonen för marginalisering", och ramen ger även möjlighet till en eventuell deltagande budgetandel. Budgeten för 2025 ska godkännas av fullmäktige i december. 
 
Gemensamma kyrkofullmäktige bekantade sig också med de pågående samarbetsplanerna mellan Kyrkslätts kyrkliga samfällighet och Sjundeå kyrkliga samfällighet. Syftet med det eventuella samarbetet är att Kyrkslätts kyrkliga samfällighet från och med den 1 januari 2025 skulle tillhandahålla Sjundeå kyrkliga samfällighets och församlingars tjänster, det vill säga administrativa, personalmässiga, ekonomiska, begravnings- och fastighetstjänster. Det är inte ett frågan om en fusion av församlingarna, utan bägge församlingarna i Kyrkslätt och bägge församlingarna i Sjundeå skulle verka självständigt på samma sätt som hittills. 

16.5.2024 13.24