Till nyhetslistan

Hjälparbete är långvarigt samarbete lokalt och internationellt

Nöden i Ukraina har berört människor över hela världen. Under de senaste veckorna har vi fått uppleva god vilja och goda gärningar av olika slag: förnödenheter har transporterats till Ukraina och dess närområden, datorer har reparerats och donerats till skolelever som flytt sitt hemland och mathjälp har delats ut lokalt. Många många människor har gett av sin tid och sina pengar för att stöda de ukrainare som är tvungna att börja bygga upp en ny vardag i ett nytt land.  

Alla kan hjälpa i Kyrkslätt, i Finland och i världen 

I Kyrkslätt finns mycket givmildhet och frivilligverksamhet. Ett exempel är den lokala stödgrupp som verkar bredvid Sale i Kyrkslätts centrum. Ett annat exempel är konserten i kyrkan som samlade in över 6500 euro. För den summan kommer litteratur på ukrainska att skaffas till biblioteken i Kyrkslätt – enligt flyktingarnas eget önskemål. Församlingarna har också bidragit till matarrangemangen under en välgörenhetsfest som ordnades av ukrainare bosatta i hotell Silmu.  

I början av maj öppnar församlingarna en ny insamlingskanal via Kotimaanapu. De insamlade medlen kan användas för att stöda lokala ändamål, och i Kyrkslätt innebär det att pengarna går till ukrainska flyktingar som bor i kommunen. Mer information inom kort på www.kyrkslattsforsamlingar.fi. 

Ett långvarigt hjälparbete bygger framför allt på samarbete. Församlingen samarbetar med Kyrkslätts kommun, med olika organisationer och många lokala aktörer. Ett gemensamt informationstillfälle som riktar sig till ukrainare ordnas torsdagen 12.5.2022 kl.15-17.30 i kommunhuset, med församlingens diakoni som medarrangör.  

Hjälparbetet i Kyrkslätt – hur fungerar diakonin? 

Genom församlingarnas diakoniarbete hjälper vi Kyrkslättsbor som behöver stöd av olika slag. Kyrkans diakoni strävar efter att hjälpa samhällets svagaste och stöda dem i olika krissituationer. Grunden för det diakonala arbetet är alla människors lika värde och varje individs okränkbara människovärde, oberoende av livssituation.   

De som behöver hjälp behandlas jämlikt och rättvist, oberoende av bakgrund. Den nödställdas situation kartläggs konfidentiellt. I det diakonala helhetsstöd som erbjuds den behövande ingår rådgivning, professionellt samtalsstöd och vid behov även materiellt stöd som mathjälp. Diakonarbete är hjälparbete på lång sikt, som görs i samarbete med andra aktörer.  

Alla är välkomna att ta kontakt med diakonin, vare sig man är församlingsmedlem eller inte. Hjälpbehövande som bor i Kyrkslätt kan ta kontakt med församlingarnas diakoni, oberoende av om man är flykting eller född i Finland, långtidsarbetslös eller nyligen uppsagd, ung eller gammal, ensamboende eller har familj.  

Diakoniarbetets kontaktuppgifter i Kyrkslätt 

Diakonins journummer är 050 383 9371 (finska församlingen) och Diakonihjälpen 050 4784227 (svenska församlingen). Diakoniarbetarna finns på tre verksamhetsställen i kommunen: i centrum, Masaby och Veikkola. På samma ställen ges mathjälp enligt tidsbeställning på förhand. Om diakoniarbetarna inte hinner svara direkt på samtal, går det bra att lämna ett röstmeddelande på svararen.  

Kyrkan finns i varje kommun 

Evangelisk-lutherska församlingar finns i varje kommun i Finland, och i varje församling jobbar diakoniarbetare. I Finland jobbar de evangelisk-lutherska församlingarnas diakoni alltid i respektive kommunområde och stödet ges lokalt. Därmed kan den som till exempel bor i Esbo ta kontakt med Esbo församlingars diakoni, den som bor i Helsingfors kan vända sig till Helsingfors församlingars diakoni och så vidare.  

Kyrkslätts församlingar hjälper också i Ukraina 

Kyrkslätts evangelisk-lutherska församlingar bistår krigets offer i Ukraina med 10 000 euro. Församlingarnas gemensamma kyrkoråd fattade beslut om donationen som tas ur Kyrkslätts kyrkliga samfällighets katastroffond. Bidraget styrs till Ukraina via Kyrkans Utlandshjälp.  

27.4.2022 19.36