Till nyhetslistan

Insamlingen Gemensamt Ansvar lyfter fram våld bland unga

I år samlar Gemensamt Ansvar in medel för att lösa och förhindra våld och konflikter bland unga. Av intäkterna blir 40 procent kvar i Finland och används för att stödja arbetet med unga via Stationens Barn rf och de evangelisk-lutherska församlingarna. Av intäkterna går 60 procent till att hjälpa människor i världens katastrofområden. Hjälpen når fram via Kyrkans utlandshjälp. Insamlingen startade söndag 5.2.2023.

Gemensamt ansvar logo

De ungas liv fördystras allt mer av våld och konflikter. År 2021 upplevde 39 000 barn och unga varje vecka våld i skolan. Åren 2015–2021 har det skett en avsevärd ökning i antalet våldsbrott bland unga under 18 år. Den mest alarmerande ökningen skedde i åldersgruppen 12–14 år, hela 134 procent. Siffrorna kommer från skolhälsoundersökningen samt ur polisens statistik. 

I ungdomsvåldet är alla offer: den mobbade och mobbaren, förövaren och offret, skolan och hemmet, barnet och föräldern. Både förövaren och offret behöver hjälp”, vädjar Gemensamt Ansvar-biskopen Jukka Keskitalo.  

Av Gemensamt Ansvars insamlingsintäkter går 20 procent till Stationens Barn rf för att förhindra och motverka skol- och ungdomsvåld. De insamlade medlen används för att reda ut långvariga och omfattande fall av skolmobbning genom verksamheten K-0 (”Kiusaaminen nolla”), som syftar till nolltolerans mot mobbning, samt genom gatumedling, där medlarna är professionella inom ungdomsarbetet. Verksamheten består av konkreta ingripanden och de professionella utbildas till medlare och experter på att förebygga våld.  

Teamchef Heikki Turkka från Stationens Barn rf betonar de vuxnas ansvar: 
”Våld ska inte accepteras, men man måste försöka förstå de bakomliggande orsakerna. Vuxna som samarbetar över gränserna är i en nyckelposition då det gäller att lösa konflikter och arbeta mot mobbning. Genom att bemöta de unga med respekt kan man komma till roten av problemet – förstå orsakerna till handlingen och påverka dem. Med stöd från de vuxna har de unga möjlighet att lära sig agera på ett bättre sätt i fortsättningen”. 

Hjälp till unga i det egna området 

Av intäkterna från insamlingen Gemensamt Ansvar går 20 procent till arbetet för att stödja lokala ungdomar samt övrigt hjälparbete i det egna området.  

Enligt polisinrättningen i Västra Nyland har våldsbrottsligheten bland personer yngre än 18 år ökat i oroväckande hög grad inom området under de senaste åren. År 2022 ökade antalet brott mot liv och hälsa som begicks av minderåriga med 46 % i förhållande till år 2021. 
Den del av de insamlade medlen som tillfaller Kyrkslätts församlingar kommer församlingarna, i samarbete med andra aktörer i Kyrkslätt, att använda för verksamhet som förebygger att unga hamnar in i en vålds- och brottsspiral.

Utbildning och stöd för människor i katastrofområden  

Av intäkterna styrs 60 procent till Kyrkans Utlandshjälps (KUH) katastroffond, som används för humanitär hjälp till de allra mest utsatta människorna i världens katastrofområden. Orsakerna till att hjälpen behövs är oftast naturkatastrofer (torka, översvämningar, stormar, jordbävningar), väpnade konflikter och plötsliga olyckor.  

I årets insamling presenteras i synnerhet det hjälparbete som KUH bedriver i Kenya, där de för boskapsskötsel så livsviktiga betesmarkerna håller på att försvinna till följd av torka som förvärrats av klimatkrisen. Den desperata kampen om betesmarker leder till konflikter och våld.  

”Katastrofernas verkningar berör även barn och unga, då det försämrade säkerhetsläget och förlusten av egendom får familjerna att ta sina barn ur skolan. Vissa fortsätter sin skolgång i någon annan region, men barnen i de fattigaste familjerna återvänder kanske inte till skolan”, säger Tomi Järvinen, verksamhetsledare vid Kyrkans Utlandshjälp. 

Katastroffonden hjälper med medel från Gemensamt Ansvar barn och unga i fem regioner i Kenya att återvända till skolan: målet är att få 41 500 barn och unga i utsatt ställning tillbaka till skolan genom att erbjuda till exempel stödundervisning och psykosocialt stöd. Nödhjälpen används också för att stödja anskaffningen av skolmaterial, skolmat samt ordnandet av sanitetsutrymmen som särskilt beaktar flickornas behov. 

gemensamtansvar.fi 
kirkonulkomaanapu.fi/sv/
asemanlapset.fi/sv/ 

************** 

Det finns flera sätt att bidra till den egna församlingens Gemensamt Ansvar-insamling 


Utöver att delta i kontaktinsamlingar kan du också ge en gåva till Kyrkslätts svenska församlings Gemensamt Ansvar-insamling via MobilePay till nummer 37972 eller genom att göra en donation på webben på adressen gemensamtansvar.fi/kyrkslatt.  


Vid donation via bank är Gemensamt Ansvars konton: Aktia FI82 4055 0010 4148 41, Nordea FI16 2089 1800 0067 75 och OP FI14 5000 0120 2362 28. Om du ger ett bidrag via banken, skriv in församlingens referensnummer 305352.

  
Tack för ditt bidrag! 
Kyrktjänsts insamlingstillstånd RA/2020/639 och ÅLR/2022/9229. 

17.4.2023 10.29