Till nyhetslistan

Många turer i beslutet att riva Kyrkslätts församlingshem

Helsingfors förvaltningsdomstol beslutade i oktober i år att avslå en överklagan som lämnats in om NTM-centralens i Nyland beslut att låta bli att skydda Kyrkslätts församlingshem med stöd av lagen om skyddande av byggnadsarvet.

 

Kyrkslätts kyrkliga samfällighets högsta beslutande organ, gemensamma kyrkofullmäktige, beslutade 2020 att församlingshemmet som ägs av församlingarna och som byggdes på 1980-talet i Kyrkslätts centrum ska rivas. Grunderna till detta var förändringar i församlingarnas verksamhetsmiljö, den ekonomiska osäkerheten, byggnadens dåliga skick, det faktum att konstruktionerna är av många olika slag och de är problematiska i renoveringshänseende samt dessa faktorers inverkan på reparationskostnader och kommande underhållskostnader. 

 

I december 2020, efter att beslutet fattats, lämnades ett förslag om att skydda Kyrkslätts församlingshem in till NTM-centralen i Nyland, och denna utfärdade ett temporärt förbud mot äventyrande av byggnadsarvet för byggnaden tills skyddsärendet lösts. I juni 2022 beslutade NTM-centralen att avslå förslaget om att skydda byggnaden, men beslutet överklagades till förvaltningsdomstolen.

 

Förvaltningsdomstolen har alltså nu avgjort saken och konstaterat att det beslut NTM-centralen fattade i juni 2022 inte är lagstridigt. Beslutet har inte vunnit laga kraft. Efter att beslutet vunnit laga kraft kan byggnaden rivas när rivningstillstånd beviljats.

30.10.2023 09.00