Till nyhetslistan

Sanct Mikaels urnlund.

Församlingarna bereder sig på en ekonomisk recession och planerar för framtiden ─ en ny bönestig ger hopp även under dessa exceptionella tider

5.6.2020 16.20

Coronapandemin har påverkat Kyrkslätts församlingars verksamhet och ekonomi på många sätt. Gruppverksamheten har haft paus till slutet av maj på grund av begränsningarna av mötesfriheten. Detta har inneburit att exempelvis gudstjänsterna har strömmats på webben och högst 10 personer har kunnat delta i kyrkliga förrättningar.

Pandemin har även påverkat ekonomin på det globala planet. Undantagsförhållandena påverkar såväl världsekonomin som Finlands ekonomi. En del uppskattningar av hur mycket ekonomin kommer att backa har landat på hela-12 %. Många sakkunniga förutspår att det till och med kan bli värre än så, och att Finland kommer att få uppleva den värsta depressionen sedan 1930-talet. I kyrkoskatteintäkterna syns recessionen med en viss eftersläpning.

Gemensamma kyrkorådet har behandlat församlingarnas ekonomiska läge på sitt sammanträde tisdagen den 2 juni 2020.

Budgetram 2021

Gemensamma kyrkorådet (GKR) beslutade på sitt sammanträde föreslå för gemensamma kyrkofullmäktige (GKF) att gemensamma kyrkofullmäktige godkänner budgetramen 2021 som underlag för budgeteringen. Ramen bygger på en skattesats på 1,25 procent.

År 2021 beräknas de ekonomiska resurserna vara betydligt mindre än resurserna i budgeten för 2020. Vi måste även bereda oss på att resurserna 2020 inte kommer att nå upp till den budgeterade nivån, och att verksamheten måste anpassas till en ny beräknad resursnivå redan i år. Budgetramen 2021 bygger på antagandet att kyrkoskatteintäkterna minskar med 5 procent 2021. Redan före epidemin förelåg ett tryck på att krympa ramen med cirka 5 procent. När de beräknade effekterna av pandemin tas med, kommer verksamhetsbidraget totalt att minska med 656 000 euro jämfört med budgeten för innevarande år och med 430 000 euro jämfört med bokslutet 2019.

Samfälligheten måste därför vidta åtgärder för att trygga sin ekonomi och verksamhet. I budgetramen har man särskilt velat fokusera på användningen av fastigheterna– det är viktigt att antalet lokaliteter minskar. På gemensamma kyrkorådets föregående sammanträde beslutades att projektplaneringen av församlingshemmets renovering avbryts.

Ekonomin balanseras redan innevarande år

Gemensamma kyrkorådet beslutade att Kyrkslätts kyrkliga samfällighets ekonomi i synnerhet på grund av den ekonomiska recession som coronaviruspandemin orsakar måste balanseras år 2020, och att besparingar på 332 000 euro i Kyrkslätts församlingars verksamhet eftersträvas före utgången av 2020.

Samarbetsförhandlingar inleds i Kyrkslätts församlingar

I samfälligheten vidtas åtgärder för att trygga ekonomin och via den även verksamheten. Dessa åtgärder inbegriper exempelvis en granskning av exempelvis fastighetsresurserna, men även personalresurserna. Då motiveringen är produktionsorsaker och ekonomiska orsaker är det fråga om samarbetsförhandlingar.

Arbetsgivaren har delgett representanter för personalen att Kyrkslätts kyrkliga samfällighet inleder samarbetsförhandlingar. Förhandlingarna syftar till att spara högst 330 000 euro i personalkostnader 2020.

Förhandlingarna gäller hela personalen. Målet är att i samarbete med representanter för personalen finna lösningar på de personaleffekter som orsakas av ändringar i Kyrkslätts kyrkliga samfällighets produktionsmässiga och ekonomiska situation. Vid förhandlingarna avhandlas omorganisering av arbetsuppgifterna och permittering i högst 90 dagar.

Trots den ekonomiska recessionen fortsätter verksamheten i församlingarna och vi planerar för framtiden

Församlingarna får ny hyreslokal i Kyrkslätts centrum

Funktionerna och personalen i Kyrkslätts församlingshem flyttar före utgången av 2020 till tillfälliga lokaler på grund av uppdagade problem med inneluften i byggnaden. En del av de anställda har kunnat placeras i existerande lokaler, men alla funktioner och all personal i församlingshemmet ryms inte i dem.

Gemensamma kyrkorådet beslutade att samfälligheten hyr en kontorslokal på 235 m2 alldeles intill kyrkan, på adressen Kyrkstallsvägen2 (lokalen hyste tidigare Danske Banks kontor). Lokalen ligger på första våningen, och den är en tillgänglig lokal. Där placeras i första hand församlingarnas kyrkoherdeämbeten och begravningsväsendets kundbetjäning samt kyrkoherdarnas och prästernas arbetsrum.

Undantagstillståndet födde önskemål om utomhusbön – Bönestig i urnlunden

I dessa exceptionella tider har församlingsborna oftare än vanligt sökt sig till den vackra urnlunden vid Sankt Mikaels kyrka för en stunds stillhet. Församlingsborna framförde önskemål om att församlingarna skulle utreda möjligheterna att i urnlunden bygga en bönestig, där man kunde stanna upp vid bönerna, vilket skulle stödja känslan av stillhet och ro i urnlunden. Gemensamma kyrkorådet beslutade att en väderbeständig bönestig som passar in i områdets arkitektur kan byggas i urnlunden. Bönestigens böner kommer att vara på finska, svenska och engelska.