Till nyhetslistan

Illustration av kyrkans interiör. Arkitektbyrå Okulus Oy. Illustration av kyrkans interiör. Arkitektbyrå Okulus Oy.

Planen Växelverkans kyrka för samman ändringarna i Sankt Mikaels kyrka

8.6.2021 17.24

Projektet Växelverkans kyrka granskar läget och ändringsbehovet i Sankt Mikaels kyrka och dess närmiljö. Ändringsplanerna för Kyrkslätts kyrka presenterades första gången för församlingsborna 2019. Nu har planen utvecklats på basis av den respons vi fått. I planerna har beaktats såväl behovet av tekniska reparationer i kyrkan som ändringar i kyrkans interiör, bland annat rivningen av det nuvarande altarpodiet. Det förnyade kyrkorummet möjliggör mångsidig församlingsverksamhet. Framöver kommer kyrkan att vara hinderfri och tillgänglig, kyrkans dörrar står öppna, och det ska vara lätt att titta in i kyrkan.

KYRKBACKEN ÄR EN HELHET

Projektet Växelverkans kyrka, som fick sin början med ändringarna av interiören i Sankt Mikaels kyrka i Kyrkslätt, har utvidgats till att gälla den helhet som kyrkan och dess närmiljö bildar. I projektplanen och kostnadskalkylen ingår förutom ändringsplanen för kyrkorummet även de nödvändiga byggnadstekniska reparationerna i kyrkan, klockstapeln och servicebyggnaden. Arkitektbyrå Okulus Oy:s planer och Sitowise Oy:s kostnadskalkyler presenterades för gemensamma kyrkofullmäktige 8.6.2021.

På kyrkbacken är alla byggnader och deras användning bundna till varandra – därför omfattar planeringen en större helhet. En del av ändringsbehovet uppkommer genom planläggningen av kyrkans närmiljö, som kommer att ändra byggnadsbeståndet i området och vägarna till kyrkan. Om de planerade detaljplanerna blir av kommer mycket fler människor än nu att röra sig kring torget och kyrkan framöver. Planen Växelverkans kyrka skapar möjligheter att använda kyrkan mer mångsidigt. Målet är att kyrkans dörrar ska kunna vara öppna och att det ska vara lätt att titta in.

 

DOPET I CENTRUM I KYRKORUMMET

Projektplanens inverkan på kyrkorummet har undersökts ur ett teologiskt perspektiv. I den nya planen för kyrkans interiör betonas särskilt dopets betydelse. Dopträdet, som görs som ett konstverk, och vattenarrangemanget i anslutning till det får en framträdande ställning på altarområdet.

Den första versionen av ändringsplanen för kyrkan presenterades för församlingsborna i november 2019. I de planer som nu presenteras har responsen på den första skissen beaktats, exempelvis har läktaren som planerats bakom altarområdet nu placerats i kyrkans norra del, och vyn mot altaret är fridfull. Helheten i kyrkans ändringsplan presenteras för allmänheten i början av hösten om restriktionerna under coronapandemin tillåter det.

 

GENOMFÖRANDE STEG FÖR STEG

Det omfattande ändringsprojektet på kyrkbacken kan genomföras i flera faser. Fas 1, iståndsättningen av klockstapeln och dess omedelbara närmiljö inleds 2022. Kostnadskalkylen inklusive mervärdesskatt för klockstapelns restaureringsreparationer uppgår till cirka 1 miljon euro.

Därefter skulle fas 1 av en ny extrabyggnad på det nuvarande bårhusets plats byggas. Där skulle bl.a. byggas nya tekniska utrymmen och hjälputrymmen som är viktiga för verksamheten i kyrkan samt en gång mellan extrabyggnaden och kyrkans norra ingång. Kostnadskalkylen för fas 1 i extrabyggnaden uppgår till cirka 2,1 miljoner euro.

Efter detta, tidigast från och med 2025, skulle reparations- och ändringsarbetena i kyrkobyggnaden stå i tur. Den mest synliga förändringen i interiören skulle vara att kyrkans altarpodium och tegelväggen bakom den samt det nuvarande golvet av betongmurblock rivs. Det nya golvet skulle bli ett cirkelformat trägolv som framhäver kyrkans mittparti. Enligt planen skulle de fasta bänkarna bevaras i varje korsarm, men i kyrkans mittparti skulle det finnas lösa stolar, så att inredningen kunde ändras för att passa olika sammankomster. Bakom altaret skulle ett nytt korkapell byggas. I kyrkans södra gavel skulle en ny lokal, Pietàkapellet, avskiljas. Kapellet får sitt namn efter en gammal träskulptur i kyrkan. I samband med renoveringen skulle kyrkans golvvärme och el förnyas, och ventilationen skulle förbättras. Kostnadskalkylen för de tekniska reparationerna och ändringsarbetena i kyrkan uppgår till cirka 6,5 miljoner euro.

Kostnadskalkylen för reparationsarbetena på parkeringsområdet och gårdsområdena uppgår till cirka 635 000 euro. Fas 2 av extrabyggnaden har räknats in i projektet som option, och beslut om att bygga den kan även fattas senare.

Gemensamma kyrkorådet har begärt ett utlåtande om projektet av Museiverket. När utlåtandet kommer går ärendet på hösten vidare för beslut i gemensamma kyrkorådet och gemensamma kyrkofullmäktige. Kyrkslätts kyrka är med stöd av kyrkolagen en skyddad kyrka, och väsentliga ändringar i den ska godkännas av Kyrkostyrelsen.