Gemensamma kyrkofullmäktige 2023 - 2026

 

Gemensamma kyrkofullmäktiges föredragningslistor och protokollÖppna länk i ny flik

ordförande: Lahti Viveca

vice ordförende: Miettinen Risto

Kirkkonummen suomalainen seurakunta (31)

Kyrkslätts svenska församling
(10)

Fleming Johanna
Hyvärinen Tuovi
Hyvönen Aarni
Iivonen Pertti
Jäppinen Sanni
Jääskeläinen Pasi
Karkinen Jaro
Kekkonen Timo
Kujasalo Päivi
Lankia Eero
Liimatainen Jukka
Lumijärvi Johanna
Miettinen Virpi
Miettinen Risto
Nieminen Matti
Palokangas Jukka
Pekkanen Lea
Rahja Jaakko
Riihitammela Paavo
Riipinen Leena
Ritala Petri
Salmi Pirjo
Salminen Ville
Salonen Antti
Simananinen Saija
Sinisalo Pekka
Sipilä Jouko
Skutnabb Pirkko
Syväniemi Anni-Mari
Vallenius Liisa
Vuorela Arto

Bäck Carl-Gustaf
Englund Greger
Granholm Carina
Gustafsson Stefan
Hellström Gunnel
Kajanti Carl-Johan
Kalmari Bodil
Lahti Viveca
Nurmi Gitty
Taubert Håkan

 

 

                               

                                

                                

                                

Gemensamma kyrkofullmäktige

Högsta beslutsorgan är gemensamma kyrkofullmäktige vars medlemmar väljs i församlingsvalet vart fjärde år. Till gemensamma kyrkofullmäktige hör 41 medlemmar, som väljs från vardera församlingen enligt deras medlemsantal.

Till gemensamma kyrkofullmäktiges viktigaste uppgifter hör att göra upp gemensam strategi för tyngdpunkterna i verksamheten, att godkänna verksamhets- och ekonomiplanen för ett verksamhetsår i gången och att bekräfta verksamhetsberättelsen och bokslutet för föregående år.  Dessutom gör kyrkofullmäktige en del beslut som de enligt lagen har ensam beslutsrätt till, som t.ex. försäljning av fastigheter och grundande av nya befattningar.

Gemensamma kyrkofullmäktige möts ca 6 gånger i året.  De behandlar ärenden som gemensamma kyrkorådet bereder och föredrar. En ordförande vald av fullmäktige leder mötet. Ordförande väljs turvis från respektive församling.