Gemensamma kyrkorådet 2017 - 2018 

 

Gemensamma kyrkorådets föredragningslistor och protokoll 

 

ordförande: Suni Hannu

vice ordforande: Salonen Antti    (suppleant Minna Elo)

Medlemmar

Suppleanter

Carl-Gustaf Bäck

Eino Haukijärvi

Ossi Heinonen

Bodil Kalmari

Johanna Lumijärvi

Tuomo Pentikäinen

Noora Piili

Leena Riipinen

Pirjo Salmi

Risto  Sivonen

Håkan Taubert

Bengt Lindholm

 Jaakko Rahja

 Ari Harinen

 Viveka Ehrnstén

 Sirkka Nyqvist

 Matti Valkiainen

 Rose-Marie Fager-Pintilä

 Minna Elo

 Saija Simanainen

 Paavo Riihitammela

 Eja Björkvist

Gemensamma kyrkorådet

Gemensamma kyrkorådet svarar för att kyrkofullmäktiges beslut verkställs, och är därmed samfällighetens förvaltningsorgan, som allmänt leder samfällighetens verksamhet och administration samt förvaltning av ekonomi och egendom. Till gemensamma kyrkorådet hör 22 medlemmar, utnämnda av kyrkofullmäktige och ordförande är den av domkapitlet utnämnda kyrkoherden från den lokala församlingen. Gemensamma kyrkorådet möts ca 14 gånger i året och behandlar och beslutar om ärenden, vars befogenhet inte hör till kyrkofullmäktige och vars befogenhet inte överförts till andra förvaltningsorgan eller tjänstemän. 

Gemensamma kyrkorådet bestämmer om ärenden enligt föredragningen. Till gemensamma kyrkorådets möten uppgörs en föredragningslista, som i god tid före mötet skickas till medlemmarna för kännedom. Föredragningslistan innehåller ärenden som skall beslutföras, beredning och motivering. Protokoll uppförs över mötet.