Ekonomi- och förvaltningstjänster

Ekonomi- och förvaltningstjänster sköter de ärenden som gäller de till samfälligheten anslutna församlingarnas kyrkliga beskattning, fördelningen av kyrkoskatten och övriga gemensamma inkomster församlingarna emellan samt avgifterna till kyrkans centralfond samt kyrkans pensionsfond och budgeten, finansförvaltningen, bokföringen, bokslutet och revisionen.

Ekonomi- och förvaltningstjänster sköter även församlingarnas personalärenden som gäller betalningen av löner och arbetsgivarprestationer, anmälningar som ankommer på arbetsgivaren och skötseln av lönebokföringen, matrikelföringen, förtroendemannaverksamheten, arbetarskyddet, företagshälsovården samt samarbetet mellan arbetsgivaren och arbetstagarna.

Dessutom allmän förvaltning, bl.a. gemensamma kyrkorådets och fullmäktiges föredragningslistor och protokoll, samfällighetens registatur, arkivering och posthantering sköts i ekonomi- och förvaltningstjänster.