Medling i familjefrågor

Medling i familjefrågor är avsedd för föräldrar som redan har skiljt sig. Vid en skilsmässa är det viktigt att stanna upp och fundera på barnens upplevelse och ställning, då föräldrarna inte längre lever i ett parförhållande med varandra. Hur kommer livet att gå vidare ur barnens synvinkel och vilka förändringar kommer att inträda i barnens liv? Föräldrarna måste omorganisera sådant som har med barnens liv att göra. Det vore också bra om föräldrarna kommer överens om vad hur och vad man berättar om skilsmässan för barnen. Under medlingen diskuteras alla frågor som det är bra om föräldrarna kommer överens om och blir eniga om.

Det är viktigt att föräldrarna konstruktivt kommer överens om frågor som gäller barnen, även om det finns meningsskiljaktigheter dem emellan. Då blir det möjligt och även lättare för både barnen och föräldrarna att klara skilsmässan. Med hjälp av medling i familjefrågor försöker man förhindra att meningsskiljaktigheterna växer sig till ständiga kontroverser och gräl föräldrarna emellan, eftersom detta är tyngande och skadligt för alla parter.

Medlingen är frivillig och bygger på föräldrarnas egen vilja och motivation att tänka på sina barns bästa i ett svårt läge.

Medling kan användas i olika skeden av skilsmässan och även flera år efteråt, om livssituationen förändras.

Vilken är medlarens roll?

Medlarna är opartiska experter. Deras viktigaste uppgift är att se till att de lösningar föräldrarna stannar för i så hög grad som möjligt är i barnens intresse och rimliga ur bägge förälders synvinkel. Deras uppgift är inte att avgöra vem som har rätt eller fel i frågan. Medlarna hjälper deltagarna att finna ett fungerande sätt att vara föräldrar och samarbeta så bra som möjligt kring sitt föräldraskap efter skilsmässan.

Hur framskrider medlingen?

Medlingen inleds med ett förberedande möte, där föräldrarna får närmare information om vad medling handlar om och där man går igenom vilka frågor föräldrarna vill komma överens om sinsemellan. Därefter hålls ett till tre medlingsmöten.

Ett lyckat medlingsresultat

  • kan minska föräldrarnas och deras barns ångest
  • kan främja relationerna mellan föräldrarna och deras barn
  • kan förebygga risken för fysiskt och psykiskt våld mot såväl de vuxna som barnen

Det avtal som uppkommer som ett resultat av medlingen kan fastställas hos barnatillsyningsmannen så att det blir verkställbart.