Kyrkslätts svenska församling understöder följande missionärer och projekt:

  • Byutvecklingsprojekt i Nepal

  • Rainbow -skolan i Tanzania

  • Arbetet bland barn som mist ena eller båda föräldrarna i aids i Dessie, Etiopien

  • Missionärer i Ryssland

 

Läs mer om dessa längre ner på sidan.

En person bär upp saker uppför en gräsig, sluttande backe.

Byutvecklingsprojekt i Nepal

 

Målet med projektet är att ge bybor utbildning och annan hjälp så att de själva ska kunna förbättra sina levnadsförhållanden. Detta är ett projekt för de lägsta kasten, daliterna. Daliterna är p.g.a. sitt kast oberörbara och saknar identitetsbevis, utbildning och har svårt att göra sin röst hörd i samhället.

 

Projektet verkar i södra Nepal bland jordlösa, marginaliserade människor i ett område med inofficiella bysamhällen. Projektet omfattas av ca 11 000 människor, av vilka de flesta är jordlösa daliter eller hör till etniska minoriteter. Endast ca 2 % av kvinnorna är läskunniga. Flickorna gifts bort när de är unga (13-15 år) och kvinnors och barns hälsotillstånd är dåligt. Matförsörjningen i området är svag och levnadsförhållandena svåra. Jordbruket producerar årligen matförråd för endast ca tre månaders behov.

 

Projektets huvudsakliga syfte är att förbättra de marginaliserade dalitsamhällenas ekonomiska och sociala ställning. Syftet är också att förbättra samhällenas möjlighet att delta i sådana beslut som gäller dem själva.

Finska Missionssällskapet (FMS) utför utvecklingsbiståndsarbetet tillsammans med den lokala medborgarorganisationen Samaritan Uplift Service (SUS).

YouTube-video

Rainbow -skolan i Lushoto, Tanzania

 

Målet med detta arbete är att hjälpa funktionshindrade i Lushoto-trakten i Tanzania. Rainbow – skolan är en skola för funktionshindrade och autistiska barn. Skolan startade år 2006 och finns i det nordvästra stiftet i Tanzania. På grund av svåra vägförbindelser och för att skolan är så liten, har man möjlighet att erbjuda utbildning bara för en bråkdel av dem som skulle behöva utbildning.

Via skolans öppna program kan man dock stöda fler funktionshindrade och deras familjer. Genom det öppna programmet försöker man hjälpa det omgivande samhället att hjälpa och stöda funktionshindrade barn. Inom det öppna programmet utbildar man frivilliga till arbetet bland funktionshindrade. Man erbjuder också tjänster för barnen och deras familjer och stöder skolklasser för funktionshindrade. Man gör även hembesök, skaffar specialutrustning samt ger vård och terapi. Antalet barn som får hjälp är nu uppe i 755 st.

 

Exempel på verksamhet  

Projektet har ordnat en veckas skolning för frivilliga. De som gått utbildningen jobbar nu som frivilliga i sina hembyar. De frivilliga som gör hembesök och upprätthåller verksamheten i byarna är 36 till antalet. Vi har idag inom det öppna programmet verksamhet i 24 byar. Det finns ännu ett mycket stort behov att få med fler byar i programmet. I varje by träffar vi vanligen 20-40 barn. Vissa av barnen är nya, medan andra är gamla bekanta vars utveck-ling är rolig att se. Ryktet om vårt arbete sprider sig. Människor börjar självmant ta kontakt med oss. Föräldrar till funktionshindrade barn berättar gärna vidare om vårt arbete, om den terapi och utbildning vi erbjuder. I dagsläget är cirka 500 barn med i vår verksamhet.

Föräldralösa barn i Etiopien
 

År 2002 inledde Finska Missionssällskapet tillsammans med Mekane Yesuskyrkan ett stödprogram för barn som mist ena eller båda föräldrarna i aids i Dessie i norra Etiopien. Programmet förverkligas i städerna Dessie, Woldiya och Kombolcha. Målet är att ge föräldralösa barn grund- och yrkesutbildning och att stöda barnen i deras utveckling. År 2015 får 300 fadderbarn hjälp. De flesta av barnen saknar båda föräldrar och bor hos någon släkting eller annan förmyndare.

 

Redan för första början hade man som mål att grunda ett aktivitetscenter för fadderbarnen, deras syskon och andra familjemedlemmar. Funktionshindrade och utsatta flickor och kvinnor får också hjälp på centret. Det första centret byggdes i Dessie, men idag finns aktivitetscenter i alla tre städerna.

 

Målet med fadderarbetet är att främja barnens skolgång. Eftersom många barn saknar skolböcker så har man på centren gjort små bibliotek och skaffat läroböcker som eleverna kan låna och använda.

 

På centren får barnen lära sig träslöjd, handarbete och bildkonst. Med jämna mellanrum ordnas hälsofostran och bibelklasser. På centren finns även sportredskap som barnen kan använda.

 

En av verksamhetscentrens viktigaste principer är att lära barnen ta ansvar. Genom verksamheten vill man betona att allt arbete är värdefullt samt lyfta fram samarbete, aktivitet och betydelsen av egna initiativ. Barnens syskon kan också delta i verksamheten.