Historia

Kyrkslätts medeltida stenkyrka ligger i Kyrkslätts centrum. Den exakta tidpunkten då kyrkan byggdes känner man inte till, men arbetet inleddes uppenbarligen på 1400-talet. En träkyrka torde tidigare ha stått på platsen. Kyrkslätts kyrka har fått sitt namn, Sankt Mikaels kyrka, efter ärkeängeln Mikael.

Ursprungligen var Kyrkslätts kyrka mycket liten. Utöver sten användes tegel som material. På 1700-talet började man bygga ut kyrkan, och i mitten av 1800-talet byggdes den om till en korskyrka, den form kyrkan fortfarande har. Kyrkans klockstapel byggdes 1824.

Efter fortsättningskriget krävde Sovjetunionen Porkalaområdet som bas, och Kyrkslätts kyrka stod på arrendeområdet. Under Porkalaparentesen 1944–56 användes kyrkan bl.a. som officersklubb och lager. Efter den sovjetiska tiden var kyrkan i dåligt skick.

Genast efter att området återbördats till Finland började man reparera kyrkan under ledning av Olof Hansson. Då förnyades kyrkans interiör helt i 1950-talsstil.

Kyrkan renoverades senast åren 1995–97. Utöver kyrkan moderniserades då klockstapeln och servicebyggnaden. Inledningsvis ledde Olof Hansson planeringen, och efter hans död tog Esa Karhumaa över.

Före Porkalaparentesen fanns det en läktare i varje korsarm i kyrkan, och då rymdes det totalt 1 100 personer i kyrkan. Numera har kyrkan endast en orgelläktare, och det finns totalt cirka 550 sittplatser.

 

Glasmålningarna

Den stora glasmålningshelheten i Kyrkslätts kyrka är ett verk målat åren 1930–31 av konstnären Lennart Segerstråle. Det finns totalt 40 glasmålningar, och de bildar fyra tematiska helheter: Liknelsernas fönster, Lidandets fönster, Uppståndelsens fönster och Lovsångens fönster.

Altartavlorna

Efter ombyggnadsarbetena har kyrkan inte längre någon altartavla. De gamla altartavlorna har placerats i kyrkans sidoskepp och i förrättningskapellet. Altartavlan som avbildar Kristi förklaring målades 1862 av hovmålaren Robert Wilhelm Ekman. Den äldre altartavlan, som avbildar nattvarden, målades 1756 av Kyrkslättsbon J. Tolker.

Textilierna

De vita, gröna och violetta altartextilierna designades 1959 av konstnären Dora Jung. Den röda textilserien designades 2001 av konstnären Päikki Priha. Den nya gröna textilserien, designad av Päikki Priha, togs i bruk 2017.

 

Orgeln

Kyrkans mekaniska 32-stämmiga orgel byggdes i Danmark 1958–59, och församlingen fick den som gåva av danskarna. I samband med renoveringen av kyrkan 1997–98 iståndsattes orgeln och stämdes om.

 

Kapellet

I kyrkans östra korsarm, bakom altaret, finns ett litet kapell, där man kan hålla kyrkliga förrättningar, andakter och små gudstjänster. Som den kristna traditionen bjuder är kapellets altare placerat vid kapellets östra gavel.

Här hittar du en utskrivbar kyrkobroschyr