Beslutföring i församlingarna

Församlingens ärenden bestäms av församlingsmedlemmarna, genom förtroendevalda. Vart fjärde år är det församlingsval, där varje medlem som fyllt 16 år har rätt att rösta. I församlingsvalen väljs förtroendevalda till församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige. Den aktuella mandatperioden är 1.1.2019 - 31.12.2022

Kyrkslätts kyrkliga samfällighet, var vår församling hör,  finns även Kyrkslätts finska församling. Den högsta beslutsbefogenheten har gemensamma kyrkofullmäktige. Mera information om gemensamma kyrkofullmäktige

Ett annat viktigt förtoendeorgan är gemensamma kyrkorådet. Det ansvarar för genomförandet av besluten som gemensamma kyrkofullmäktige gjort. Mera information om gemensamma kyrkorådet

Församlingsrådet i Kyrkslätts svenska församling leder församlingen tillsammans med kyrkoherden, främjar församligens andliga liv och bestämmer om användningen av medel som samfälligheten har gett i budgetmedel.

Mera information om församlingsrådet

Preliminär mötestidtabell - 2021

Gemensamma kyrkofullmäktige:  tisdagar 27.4, 8.6, 28.9 och 14.12

Gemensamma kyrkorådet:   tisdagar 20.4, 25.5, 17.6, 24.8, 21.9, 19,10, 9.11, 16.11, 30.11 och 21.12

Församlingsrådet/svenska församlingen :  16.3, 13.4, 11.5

Seurakuntaneuvosto/ suomalainen seurakunta:   måndagar 26.4 och 31.5