Instruktioner om gravvårdar

Efter begravningen uppsätter samfälligheten ett tillfälligt kors på graven. Korset borttages senast inom ett år efter begravningen

De anhöriga ansvarar för att anskaffa en gravvård och sätta upp den på graven.
Det är inte bråttom att anskaffa en gravvård till graven och det är  inte heller obligatoriskt.

Gravvården skall överrensstämma med dispositionsplanen för begravningsplatsen. Innan gravvården anskaffas skall ritningen över densamma, inklusive måtten, företes för församlingsträdgårdsmästare för godkännande. För

De anhöriga kan låta gravera in en minnestext på gravvården. På gravvården är det tillåtet att fästa kors, fåglar eller andra symboler som passar på en begravningsplats. Gravvårdar kan uppsättas på begravningsplatserna under tjänstetid under perioden 1.6–31.10.

Gravrättsinnehavaren ansvarar för att hålla gravvården i skick. Trädrötter och tjäle kan flytta gravstenen. Gravstenens ställning borde kontrolleras minst en gång per år.

Om en grav har återgått till samfälligheten och gravrättsinnehavaren inte på utsatt tid och efter kungörelse har avlägsnat gravvården från graven, avlägsnar samfälligheten denna

 

GRAVVÅRDARNAS STORLEKAR

Råkulla    
kistgrav grav 1 x 2m grav 2 x 2m
höjd max 90 cm max 90 cm
bredd max 80 cm max 160 cm
     
urngrav stående sten liggande sten, lutande yta
höjd 60-80 cm 40 cm
bredd 45-55 cm 50 cm
     
Haapajärvi    
kistgrav grav 1 x 2m grav 2 x 2m
höjd max 90 cm max 90 cm
bredd max 80 cm max 160 cm
     
urngrav stående sten liggande sten, lutande yta
höjd 50-60 cm 60 cm
bredd 40-50 cm 60 cm
     
St Mikaels urnelund  
urngrav sten platta
höjd max 60 cm max 40 cm
bredd max 40 cm max 50 cm
tjocklek 10-15 cm  

 

 

Samfälligheten har färdigt anskaffat en del gravvårdar som passar Sankt Mikaels urnlund, och dessa finns till försäljning till självkostnadspris. Det är även tillåtet att själv anskaffa en gravvård till graven, men denna måste godkännas av församlingsträdgårdsmästaren innan den sätts upp.

Metallnamnplattor över personer som begravts i minneslundarna i Urnlunden och på utspridningsområdet fästes genom de anhörigas försorg på en granitstenplatta på avdelningarna. Namnplattans storlek skall vara 7 x 13 cm.


Anvisningar för hur man tryggt sätter upp gravvårdar

Bland annat följande faktorer inverkar på hur bra gravvården hålls på plats under årens lopp:

 •  markens bärkraft, tjälbildning
 •  nederbörd under året, hur vattendränkt marken är
 •  hur sammanpackad jorden i graven blir under årens lopp
 •  hur trädrötterna växer under gravvården

Det är särskilt viktigt att göra grunden omsorgsfullt då gravvården uppsätts och att gravstenen uppsätts ovanpå sockelstenen och fästs med hjälp av stödstift av stål.

Sockelsten

Gravvårdens sockelsten får under inga omständigheter uppsättas direkt på gravsanden eller myllan. Dessa underlag är för mjuka för att kunna bära den tunga stenens vikt, och stenen kommer garanterat att börja luta inom några år på grund av tjäle i och sammanpackning av jorden.

Grunden under sockelstenen

 • på den plats där sockelstenen skall läggas grävs tillräckligt mycket jord upp
 •  marken packas samman och jämnas ut – det får inte lämnas gropar i marken
 •  underst läggs ett ca 20 cm tjockt lager stenkross (0–16), detta jämnas ut och packas samman
 •  alldeles under sockelstenen läggs ett lager stenmjöl

Placering av sockelstenen på grunden

 • sockelstenen placeras på grunden så att stenen sticker upp några centimeter ovanför jordytan
 • det är lätt att placera sockelstenen på grunden och rätta till den med hjälp av stenmjöl och ett vattenpass

Gravstenen uppsätts ovanpå sockelstenen

 •  sockelstenen och gravstenen fogas ihop med varandra med stödstift av stål
 •  för stora gravstenar kan man använda flera stödstift
 •  stödstiftets uppgift är att förhindra att stenen flyttar sig
 •  stödstiften av stål skall gå åtminstone 10 cm in i stenen

Stödstift av stål är obligatoriska vid uppsättning av nya stenar.  För gamla stenar är de inte obligatoriska.