Instruktioner om gravvårdar

De anhöriga ansvarar för att anskaffa en gravvård och sätta upp den på graven.

 

Det är inte bråttom att anskaffa en gravvård till graven och inte heller obligatoriskt. Efter begravningen uppsätter samfälligheten ett tillfälligt kors på graven som borttages senast inom ett år efter begravningen.

 

Det är de anhörigas sak att låta gravera in en minnestext på gravvården. På gravvården är det tillåtet att fästa kors, fåglar eller andra symboler som passar på en begravningsplats.

 

Gravvården skall överrensstämma med dispositionsplanen för begravningsplatsen. Innan gravvården anskaffas skall ritningen över densamma, inklusive måtten, företes för församlingsträdgårdsmästare för godkännande.

 

Gravvårdar kan uppsättas på begravningsplatserna under tjänstetid under perioden 1.6–31.10.

 

Gravrättsinnehavaren ansvarar för att hålla gravvården i skick. Trädrötter och tjäle kan flytta gravstenen. Gravstenens ställning borde kontrolleras minst en gång per år.

 

Om en grav har återgått till samfälligheten och gravrättsinnehavaren inte på utsatt tid och efter kungörelse har avlägsnat gravvården från graven, avlägsnar samfälligheten denna.

 

GRAVVÅRDARNAS STORLEKAR

 

Råkulla och Haapajärvi

     sten för kistgrav                        höjd max 90 cm

                                                          bredd max 80 cm

     sten för urngrav                        höjd 60–80 cm

                                                          bredd 45–55 cm

 

Sankt Mikaels urnlund

     sten                                           höjd max 60 cm

                                                        bredd max 40 cm

                                                        djup 10–5 cm

     platta                                         höjd max 40 cm

                                                        bredd max 50 cm

     kors                                           höjd max 70 cm

 

Samfälligheten har färdigt anskaffat en del gravvårdar som passar Sankt Mikaels urnlund, och dessa finns till försäljning till självkostnadspris. Det är även tillåtet att fritt anskaffa en gravvård till graven, men denna måste godkännas av församlingsträdgårdsmästaren innan den sätts upp.

 

Mässingsnamnplattor över personer som begravts i minneslundarna i Urnlunden och på utspridningsområdet fästes genom de anhörigas försorg på en granitstenplatta på avdelningarna. Namnplattans storlek skall vara 7 x 13 cm.

 

Anvisningar för hur man tryggt sätter upp gravvårdar (för stenfirmor och personer som vill göra det själva)

Bland annat följande faktorer inverkar på hur bra gravvården hålls på plats under årens lopp:

– markens bärkraft, tjälbildning

– nederbörd under året, hur vattendränkt marken är

– hur sammanpackad jorden i graven blir under årens lopp

– hur trädrötterna växer under gravvården

 

Det är särskilt viktigt att göra grunden omsorgsfullt då gravvården uppsätts och att gravstenen uppsätts ovanpå sockelstenen och fästs med hjälp av stödstift av stål.

 

Sockelsten

Gravvårdens sockelsten får under inga omständigheter uppsättas direkt på gravsanden eller myllan. Dessa underlag är för mjuka för att kunna bära den tunga stenens vikt, och stenen kommer garanterat att börja luta inom några år på grund av tjäle i och sammanpackning av jorden.

 

Grunden under sockelstenen

– på den plats där sockelstenen skall läggas grävs tillräckligt mycket jord upp

– marken packas samman och jämnas ut – det får inte lämnas gropar i marken

– underst läggs ett ca 20 cm tjockt lager stenkross (0–16), detta jämnas ut och packas samman

– alldeles under sockelstenen läggs ett lager stenmjöl

 

Placering av sockelstenen på grunden

– sockelstenen placeras på grunden så att stenen sticker upp några centimeter ovanför jordytan

– det är lätt att placera sockelstenen på grunden och rätta till den med hjälp av stenmjöl och ett vattenpass

 

Gravstenen uppsätts ovanpå sockelstenen

– sockelstenen och gravstenen fogas ihop med varandra med stödstift av stål

– för stora gravstenar kan man använda flera stödstift

– stödstiftets uppgift är att förhindra att stenen flyttar sig

– stödstiften av stål skall gå åtminstone 10 cm in i stenen

 

Stödstift av stål är obligatoriska vid uppsättning av nya stenar – för gamla stenar är de inte obligatoriska.

Trädgårdsmästare, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet
Fastighetstjänster