Instruktioner om gravvårdar

 

De anhöriga ansvarar för att anskaffa en gravsten och sätta upp den på graven.
Det är inte bråttom att anskaffa en gravsten till graven och det är  inte heller obligatoriskt.

Gravstenen skall överrensstämma med dispositionsplanen för begravningsplatsen. Innan gravstenen anskaffas skall ritningen över densamma, inklusive måtten, skickas till församlingsträdgårdsmästare för godkännande per e-post kirjaamo.kirkkonummi@evl.fi 

De anhöriga kan låta gravera in en minnestext på gravstenen. På gravstenen är det tillåtet att fästa kors, fåglar eller andra symboler som passar på en begravningsplats. Gravstenar kan uppsättas på begravningsplatserna under tjänstetid under perioden 1.6–31.10.

Gravrättsinnehavaren ansvarar för att hålla gravstenen i skick. Trädrötter och tjäle kan flytta gravstenen. Gravstenens ställning borde kontrolleras minst en gång per år.

Om en grav har återgått till samfälligheten och gravrättsinnehavaren inte på utsatt tid och efter kungörelse har avlägsnat minnesmmärket från graven, avlägsnar samfälligheten denna.

 

GRAV MINNESMÄRKENAS (STEN) STORLEKAR

Råkulla avd. 1-5,7 8-9, 11-18    
kistgrav grav 1 x 2m grav 2 x 2m
höjd max 90 cm max 90 cm
bredd max 80 cm max 160 cm
     

urngrav avd. 6 o.11

 

stående sten liggande sten, lutande yta
höjd 60-80 cm 40 cm
bredd 45-55 cm 50 cm
     
Haapajärvi    
kistgrav grav 1 x 2m grav 2 x 2m
höjd max 90 cm max 90 cm
bredd max 80 cm max 160 cm
     
urngrav stående sten liggande sten, lutande yta
höjd 50-60 cm 60 cm
bredd 40-50 cm 60 cm
     
St Mikaels urnelund  
urngrav sten platta
höjd max 60 cm max 40 cm
bredd max 40 cm max 50 cm
tjocklek 10-15 cm  

 

 

Samfälligheten har färdigt anskaffat en del gravstenar som passar Sankt Mikaels urnlund, och dessa finns till försäljning till självkostnadspris. Det är även tillåtet att själv anskaffa en gravsten till graven, men denna måste godkännas av församlingsträdgårdsmästaren innan den sätts upp.

Metallnamnplattor över personer som begravts i minneslundarna i Urnlunden och på utspridningsområdet fästes genom de anhörigas försorg på en granitstenplatta på avdelningarna. Namnplattans storlek skall vara 7 x 13 cm, godkännande för plattan skickas till kirjaamo.kirkkkonummi@evl.fi


Anvisningar för hur man tryggt sätter upp gravstenar

Bland annat följande faktorer inverkar på hur bra gravstenen hålls på plats under årens lopp:

 •  markens bärkraft, tjälbildning
 •  nederbörd under året, hur vattendränkt marken är
 •  hur sammanpackad jorden i graven blir under årens lopp
 •  hur trädrötterna växer under minnesmärket.

Det är särskilt viktigt att göra grunden omsorgsfullt då minnesmärket  uppsätts och att gravstenen uppsätts ovanpå sockelstenen och fästs med hjälp av stödstift av stål.

Sockelsten

Gravstenens sockelsten får under inga omständigheter uppsättas direkt på gravsanden eller myllan. Dessa underlag är för mjuka för att kunna bära den tunga stenens vikt, och stenen kommer garanterat att börja luta inom några år på grund av tjäle i och sammanpackning av jorden.

Grunden under sockelstenen

 • på den plats där sockelstenen skall läggas grävs tillräckligt mycket jord upp
 • marken packas samman och jämnas ut – det får inte lämnas gropar i marken
 • underst läggs ett ca 20 cm tjockt lager stenkross (0–16), detta jämnas ut och packas samman
 • alldeles under sockelstenen läggs ett lager stenmjöl

Placering av sockelstenen på grunden

 • sockelstenen placeras på grunden så att stenen sticker upp några centimeter ovanför jordytan
 • det är lätt att placera sockelstenen på grunden och rätta till den med hjälp av stenmjöl och ett vattenpass

Gravstenen uppsätts ovanpå sockelstenen

 •  sockelstenen och gravstenen fogas ihop med varandra med stödstift av stål
 •  för stora gravstenar kan man använda flera stödstift
 •  stödstiftets uppgift är att förhindra att stenen flyttar sig
 •  stödstiften av stål skall gå åtminstone 10 cm in i stenen

Stödstift av stål är obligatoriska vid uppsättning av nya stenar.  För gamla stenar är de inte obligatoriska.