Dop

Dopet är ett sakrament, en helig handling, där Gud upptar den som döps i sin familj. När ett barn blivit fött vill föräldrarna värna om det nya livet och ge barnet en trygg framtid. Den viktigaste gåvan som föräldrarna kan ge barnet är att låta döpa barnet. Som döpt har barnet de bästa förutsättningarna inför framtiden. I dopet ingår Gud ett förbund med den döpte och gör den döpte delaktig i den räddning Jesus vill ge oss, förlåtelse och evigt liv. Vid dopet blir barnet kristet och medlem i församlingen. Dopet är en evig gåva.

Vem, när och var
Ett barn kan döpas om åtminstone den ena föräldern hör till den evangelisk-lutherska kyrkan. Gällande religionssamfund följer barnet sin mor om föräldrarna inte kommer överens om annat.

Ett barn döps vanligen när det är 1-2 månader gammalt. Det är bra att i god tid ta kontakt med pastorskansliet och boka en tid för dopet så finns det större möjlighet att dopet kan hållas då när det passar er bäst.

Dopet kan hållas i en kyrka eller i något annat av församlingens utrymmen eller hemma. När dopet sker i kyrkan sköter församlingen om praktiska arrangemang som dopskål/dopfunt, torkduk (att torka barnets huvud med) osv. Om ni har en dopskål eller torkduk ni vill att används, tala med prästen och ta med den till kyrkan. Kyrkan ni valt bokas genom pastorskansliet.

Vid hemdop behövs ett bord som kan fungera som altare, ljus, dopskål och torkduk.
Den vita dopdräkten påminner om förlåtelsen vi får i dopet. En dopdräkt kan vid behov lånas av församlingen.
 

Dop senare i livet
Om man inte blivit döpt som barn går det också bra att bli det senare. Det är vanligt att ungdomar som inte blivit döpta som barn men som vill gå skriftskolan och bli konfirmerade döps inför konfirmationen. Skriftskolan kan man dock delta i också som odöpt.
Man kan också bli döpt senare i livet. Tag kontakt med någon av församlingens präster. Dopet föregås av att man bekantar sig med den kristna tron man döps till.

Kristen fostran
I dopet döps barnet till den kristna tron. Föräldrarna har tillsammans med faddrarna ansvar för att barnet får veta vad det innebär att vara döpt. Detta kallas kristen fostran. På samma sätt som ni lär ert barn allt det andra som barnet behöver lära sig så kan ni också ge en kristen fostran. Ni kan t.ex. be aftonbön tillsammans. Ni kan läsa ur barnböcker med kristet innehåll. Ni kan vara öppna för barnets frågor och dela med er av er egen tro och era värderingar. Också om man försöker ge en neutral fostran förmedlar man sin livssyn till barnet.
Församlingen stöder er genom att erbjuda föräldra-barn grupper, knatteklubbar, söndagsskola, eftermiddagsverksamhet och senare skriftskola och annan ungdomsverksamhet.

Ett barn blir döpt av en präst