Växelverkans kyrka ─ kyrkorummet i hjärtat av ett centrum i förändring

De äldsta delarna av Sankt Mikaels kyrka i Kyrkslätt byggdes senast på 1500-talet. Under århundradenas lopp har kyrkan byggts ut, och emellanåt till och med tömts, då kyrkobyggnaden hamnade under sovjetiskt styre inom Porkala arrendeområde åren 1944─56. Hurdan kunde kyrkan vara i framtiden?

Efter Porkalaparentesen (1944─1956) förnyades kyrkans interiör totalt vid en renovering som följde 1950-talets ideal och som blev klar 1959. Arkitekten hette Olof Hansson. Under årens lopp har man noterat flera verksamhetsmässiga utmaningar och iståndsättningsbehov i kyrkan. Några betydande ändringar har dock inte gjorts på över tjugo år.En gamal bild från kyrkan före porkala parentesen.

Öppna dörrar i framtiden?

I Kyrkslätts församlingar har man redan en längre tid önskat att dörrarna till Sankt Mikaels kyrka kunde stå öppna oftare, och att det vore lättare att arrangera olika sammankomster där. Å andra sidan börjar kyrkans tekniska system vara föråldrade, och diverse underhållsreparationer borde göras. Bland annat är tillgänglighetsfrågorna fortfarande olösta.

Att ändra på kyrkorummet är en omfattande process, eftersom Kyrkslätts kyrka är skyddad enligt kyrkolagen. Skyddet gäller även den fasta inredningen, målningarna och konstverken samt byggnadens gårdsplan. Dessutom är kyrkans omedelbara omgivning skyddad på grund av de fasta fornlämningarna på området. Kyrkofullmäktiges beslut, som gäller väsentliga förändringar i en kyrklig byggnads exteriör eller interiör ska underställas kyrkostyrelsen för fastställelse (KL 14:2). Museiverket avger sitt utlåtande i ärendet före kyrkostyrelsens beslut. Den bygghistoriska utredning över Kyrkslätts kyrka som behövs för utlåtandet har gjorts.

Kyrkorummet förnyas

Samfällighetens fastighetsväsende utredde såväl uppgiftsområdenas verksamhetsmässiga behov som vilka reparationer som behövs i kyrkan. På basis av dessa beställdes en idéskiss av arkitektbyrån Okulus Oy om att förnya kyrkans interiör. Skissen presenterades för församlingarnas förtroendevalda och anställda hösten 2019. För allmänheten presenterades skissen vid en sammankomst som arrangerades 20.11.2019, där man även berättade om kyrkans långa och mångskiftande historia. Deltagarna fick ge sin egen syn på och upplevelse av kyrkan under diskussionen samt via ett frågeformulär.

Bakgrunden till de verksamhetsmässiga ändringsbehoven är en stor förändring, som lyfter fram betydelsen av växelverkan, inom den lutherska kyrkan. Ett annat bärande tema i alla önskemål om ändringar är att lokalerna ska gå att använda på många sätt och lämpa sig för olika behov.