Kyrkslätts svenska församling har åtagit sig att arbeta för likvärdighet och jämlikhet samt att ta alla anmälningar och misstankar om diskriminering på allvar. 

Kyrkslätts kyrksliga samfällighet gick med i kampanjen Område fritt från diskriminering våren 2022.

Zonskyltar för Område fritt från diskriminering har hängts upp i församlignarnas lokaler. Med skyltarna vill vi visa att organisationen vill verka för dessa frågor. 

Kampanjen Område fritt från diskriminering fungerar med utgångspunkt i församlingens utvecklingsarbete. Vi strävar efter en kultur där varje församlingsmedlem, medarbetare, arbetssökande eller på annat sätt inblandad i verksamheten upplever sig ha en jämställd ställning och allas kompetenser används som en resurs i samhället. Att agera mot diskriminering bygger på jämställdhetslagen.

I Finland ålägger jämställhetslagen också församlingar att utverdera och främja jämställdhet i sin egen verksamhet. Lagen förbjuder direkt och indirekt diskriminering på grund av ålder, kön, ursprung, medborgarskap, språk, religion, tro, åsikter, politisk aktivitet, facklig verksamhet, familjerelationer, hälsotillstånd, funktionshinder, sexuell läggning eller någon annan anledning eller antagande som rör personen själv eller någon annan. Syftet med jämställdhetslagen är att förebygga könsrelaterad diskriminering, att främja jämställdhet mellan kvinnor och män samt att förhindra diskriminering på grund av könsidentitet eller könsuttryck.

Församlingarnas och samfällighetens personal, frivilliga och förtroendevalda har under 2022 utbildats i frågor som berör jämställdhet och diskriminering.

 

Anmäl din observation eller upplevelse av mobbning, trakasserier eller diskriminering i Kyrkslätts församlings lokaler, verksamheter eller sociala medier till kyrkoherden. Feedback behandlas konfidentiellt. 

Bild med text område fritt från diskriminering