Sommarskötsel av grav (senast 30.4.2024)

Man kan beställa sommarskötsel av gravar för ett eller fem år i sänder. Sommarskötselsäsongen är 1.6─30.9.2024

Om du haft sommarskötsel i kraft i fjol så skickar vi automatiskt en ny offert hem.

Skötselalternativen

A   sommarskötsel (omfattar sommarblommor, skötsel av dessa samt skötsel av grusytan på gravar med kantsten)

A+  sommarskötsel + ljung i september

B    enbart skötsel av grusyta

C   vattning under sommaren

P   grundläggande iståndsättning av grav, där gravens ytmaterial som blivit ogräsbeväxt eller som växt igen avlägsnas och förnyas. Grundiståndsättning omfattar inte att minnesvården eller kantstenarna riktas upp eller rengörs.

Ytterligare information i tariffen

 

Beställ sommarskötsel

Beställning av sommarskötsel tas emot

via länken:

Sommarskötsel

eller:  

 

      per e-post [email protected]; uppge i meddelandet följande:

1. vilket/vilka skötselalternativ som beställs

2. för vilken period skötseln beställs (1 eller 5 år)

3. vilken begravningsplats beställningen gäller

4. namnet på den som först gravlagts i graven och/eller gravens koordinater

5. betalarens namn, adress och telefonnummer

· Rubrik för meddelandet: Beställning av gravskötsel

  • per telefon 040 585 5688

 

På basis av beställningen skickar den kyrkliga samfälligheten senare på våren ut en skötseloffert till beställaren. Skötselavtalet har ingåtts när betalningen har kommit in på kontot.

I de årliga sommarskötselrutinerna ingår att iståndsätta gravarnas planteringslådor på våren och snygga till dem på hösten, att plantera och vattna sommarblommor samt att hålla växtligheten i skick. Sommarblommorna planteras andra veckan i juni, och det är församlingsträdgårdsmästaren som väljer dem.

På de utbyggda delarna av Råkulla och Haapajärvi begravningsplatser sköter den kyrkliga samfälligheten gravarnas gräsyta.