SOMMARSKÖTSEL AV GRAV

 

Anhöriga kan köpa sommarskötsel för gravar av Kyrkslätts kyrkliga samfällighets gravvårdsfond.

Sommarskötseln omfattar sommarblommor och skötsel av dessa. För grav med kantsten ingår skötsel av sandytan.

 

Sommarskötseln gäller inte blommor som anhöriga har planterat.

Till grav med kantsten kan köpas enbart skötsel av sandyta.

Till sommarskötselpaketet är det möjligt att även foga plantering av ljung.

Gräsytan på gravarna på utvidgningsdelarna av Råkulla och Haapajärvi begravningsplatser sköts av samfälligheten.

 

Vid sommarskötsel planteras sommarblommorna i en plastbehållare. Det förhindrar att trädrötter tränger in i behållaren och underlättar bevattningen. I plastbehållaren ryms tre blommor, och på en större grav kan man sätta två behållare.

Till de årliga sommarskötselrutinerna hör: putsning av behållaren vår och höst, plantering av sommarblommor, vattning, rensning av växterna, borttagning av ogräs samt gödsling.

Begravningsplatsernas gräsmattor klipps varannan vecka.

SKÖTSELPERIODEN

Perioden för gravarnas sommarskötsel är 1.6–30.9, och skötsel kan köpas för 1 eller 5 år.

SKÖTSELOFFERT

Skötselofferten, som de anhöriga får från samfälligheten, betalas senast 15.5.2019. Efter betalningen uppkommer ett sommarskötselavtal för sommaren 2019 eller somrarna 2019–2023 mellan de anhöriga och samfällighetens gravvårdsfond.

 

SOMMARBLOMMOR 2019Sommarblomma

 

Sommarblommor planteras på begravningsplatserna andra veckan i juni och de tas bort i slutet av september.

Sommarblommorna till graven väljs av församlingsträdgårdsmästaren. Vid val av sommarblommor beaktas lokala förhållanden och blommornas lämplighet för graven.

Vi använder bland annat följande blommor på gravarna sommaren 2019: Lyckliga Lotta, Fuchsia, Landskapsbegonia och Pelargon.

 

Kuva: Sari Mantila

 

Iståndsättning av grav

 

De anhöriga kan köpa en iståndsättning av graven av Kyrkslätts kyrkliga samfällighets gravbyrå.

 

Iståndsättningen omfattar inte upprättning eller tvätt av gravstenen. De anhöriga ansvarar för stenarnas skick.

Iståndsättningar görs ungefär under perioden 1.5–15.10.

 

Det är alltid trädgårdsmästaren som avgör om en grav med gräsyta kräver iståndsättning. Det kan vara fråga om att fylla upp en sättning eller att förnya ett grästäcke i dåligt skick.

 

För en grav med sandyta och kantstenar gäller att det är bra att iståndsätta den om den inte skötts aktivt på flera år. Vid iståndsättningen avlägsnas jordmaterial tillräckligt djupt och förnyas. Filtertyg hindrar ogräs att växa. Ytmaterialet är ett stenmaterial som samfälligheten väljer, färgen varierar mellan grå och rödskiftande.