Gravskötsel och gravskötselansvar

 

Gravrättsinnehavaren är ansvarig för gravens skötsel. Det är inte obligatoriskt att plantera blommor, men gravrättsinnehavaren ansvarar för att graven sköts på ett för begravningsplatsen värdigt sätt.

På gravarna får inte planteras träd eller buskar med stam. Planteringarna får inte breda ut sig till gravarna bredvid. Perenner rekommenderas för gravarna.

Man kan även beställa gravens sommarskötsel från Kyrkslätts kyrkliga samfällighet.

S:t Mikaels urnlund och Haapajärvi minneslund är gravområden, där de anhöriga inte har någon gravskötselskyldighet. Till gravarna på dessa områden är det  inte heller möjligt att beställa en separat sommarskötsel från församlingen. Kyrkslätts kyrkliga samfällighet sköter S:t Mikaels urnlund och Haapajärvi minneslund som helheter.  På området får anhöriga inte plantera egna växter. Till egna gravar kan man hämta en liten blomhälsning i en vas menad för gravgårdsbruk.

 

Minnesvård

De anhöriga äger gravstenar och andra minnesvård på gravarna.  De anhöriga är ansvariga för minnesvårdens skick och för att de inte lutar eller håller på att välta eller på något annat sätt utgör ett faromoment för begravningsplatsernas personal eller besökare. Gravstenens ställning borde kontrolleras minst en gång per år.      

Ljus och lyktor 

Ljus och lyktor får användas vintertid på gravgården från allhelgonadagen till morsdag. Lyktorna bör avlägsnas från gravarna.

Lyktor som lämnats kvar plockar samfälligheten bort och de sparas inte.                    

 

Oskötta gravar

Om graven kontinuerligt är oskött, uppmanar den kyrkliga samfälligheten de anhöriga att iståndsätta och sköta graven. En kungörelse om oskött grav sätts upp på graven, på begravningsplatsens anslagstavla, på den kyrkliga samfällighetens nätsidor och publiceras i lokaltidningarna. Om det har gått att finna gravrättsinnehavarens adressuppgifter eller telefonnummer , får hen också ett brev/samtal.

När kungörelsetiden gått ut godkänns listorna på de gravar som trots kungörelsen fortfarande är oskötta i gemensamma kyrkorådet. Gemensamma kyrkorådet fattar beslut om att de oskötta gravarna återgår till den kyrkliga samfälligheten.