Oskötta gravar

 

Gravrättsinnehavaren är ansvarig för gravens skötsel. S:t Mikaels urnlund och Haapajärvi minneslund är gravområden, där de anhöriga inte har någon gravskötselskyldighet.

                                    

Det är inte obligatoriskt att plantera blommor, men gravrättsinnehavaren ansvarar för att graven sköts på ett för begravningsplatsen värdigt sätt.

 

På gravarna får inte planteras träd eller buskar med stam. Planteringarna får inte breda ut sig till gravarna bredvid. Perenner rekommenderas för gravarna.

 

Om graven kontinuerligt är oskött, uppmanar den kyrkliga samfälligheten de anhöriga att iståndsätta och sköta graven. En kungörelse om oskött grav sätts upp på graven, på begravningsplatsens anslagstavla, på den kyrkliga samfällighetens nätsidor och publiceras i lokaltidningarna. Om det har gått att finna gravrättsinnehavarens adressuppgifter, får han/hon också ett brev.

 

När kungörelsetiden gått ut godkänns listorna på de gravar som trots kungörelsen fortfarande är oskötta i gemensamma kyrkorådet. Gemensamma kyrkorådet fattar beslut om att de oskötta gravarna återgår till den kyrkliga samfälligheten.